Werkwijze

Nadat het kind telefonisch of via de website aangemeld is, maak ik een afspraak met u voor een intake. Deze intake is gratis. In dit gesprek wordt het probleem met u en uw kind besproken. Het is prettig als er toetsgegevens (als die er zijn) van school meegenomen worden, zodat snel duidelijk wordt wat er al gedaan is en wat de hulpvraag is.

Stap 1: Het verzamelen van gegevens.
Als er besloten wordt om te starten met remedial teaching, worden er gegevens verzameld. Dit kunnen onderzoeken/toetsen  zijn die eerder door school gedaan zijn, maar vaak is er nog aanvullend onderzoek nodig.

Stap 2: Ordenen  (de screening) en analyseren van gegevens. (diagnosestelling)
Alle toets- en testuitslagen worden geanalyseerd en met elkaar vergeleken, waarbij het probleem in kaart wordt gebracht en eventueel een onderzoeksverslag wordt gemaakt.

Stap 3: Aanpak van de problemen (remediëring en facilitering)
Als het probleem helemaal duidelijk is, wordt er een handelingsplan opgesteld. In dit plan worden doelen gesteld, die binnen een bepaalde periode gehaald moeten worden. Hier wordt het kind altijd in betrokken.
Vervolgens wordt er met de begeleiding gestart. Meestal is dit één keer per week 45 minuten, maar soms is het zinvoller om dit twee keer per week een half uur te doen. Dit is afhankelijk van het kind en de problematiek, die speelt.
De begeleiding kan tijdens of na schooltijd plaatsvinden.

Stap 4 Evaluatie van het handelingsplan.
Na 10 weken wordt het handelingsplan geëvalueerd en wordt bekeken of de doelen zijn gehaald. De evaluatie is de nieuwe beginsituatie voor een eventueel volgende periode van 10 weken. Er wordt een nieuw handelingsplan opgesteld.