Lezen

Technisch en begrijpend lezen

Veel kinderen leren probleemloos lezen, echter er zijn ook kinderen, waarbij het leesproces moeizaam verloopt. Er kan een leerstoornis aan ten grondslag liggen, bijvoorbeeld dyslexie, maar dit is lang niet altijd het geval. Ondanks het oefenen raken deze kinderen achterop met alle gevolgen van dien. Lezen is de basis van alle schoolse vakken, maar eigenlijk van bijna alles van wat we ons in het leven eigen moeten maken. Goed lezen en spellen is een voorwaarde voor het succesvol doorlopen van het onderwijs en speelt een belangrijke rol bij de deelname aan het maatschappelijk verkeer. Dit fundament wordt gelegd in groep 3.
Als de leesontwikkeling stagneert, wordt het voor een kind steeds moeilijker  om zich de leerstof van groep 4 en 5 eigen te maken. Daarom is tijdige hulp onontbeerlijk.

In mijn begeleiding maak ik gebruik van de methodiek  “Zo leren kinderen lezen en spellen”. Deze methodiek is er op gericht om het lezen via meerdere zintuiglijke kanalen aan te bieden: visueel en auditief ondersteund door klankgebaren en motorisch door het schrijven en inoefenen van de desbetreffende letters. (www.zoleerjekinderenlezenenspellen.nl)  
Onderzoeken o.a. gedaan door Prof. A. Bosman hebben uitgewezen, dat het percentage kinderen met een zwakke leesontwikkeling met behulp van deze methodiek met sprongen vooruit zijn gegaan.
Daarnaast gebruik ik andere werkvormen, zoals het RALFI lezen, leesbegeleiding volgens  Luc Koning en leestechnieken om leeszwakke kinderen te behandelen beschreven door  Erik Billiaert.

Doordat het technisch lezen niet op een adequaat niveau is, ontstaan er tevens problemen met begrijpend lezen.
Deze problemen met begrijpend lezen kunnen ook veroorzaakt worden door een onvoldoende ontwikkelde woordenschat en/of omdat er onvoldoende gebruik gemaakt wordt van leesstrategieën.